HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0608COG0695KOG1752arCOG02606Glutaredoxin and related proteinshypothetical protein

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0608 nrc1 VNG2115 vng2115 no entry
cHOG0608 hmu HMUK0847 Hmuk_0847 glutaredoxin
cHOG0608 hma RRNAC2520 gstN glutathione S-transferase domain-containing protein
cHOG0608 hwa HQ3059A grx glutaredoxin
cHOG0608 hla HLAC0256 Hlac_256 glutaredoxin
cHOG0608 hbo HBOR28340 Hbor_28340 glutathione S-transferase
cHOG0608 hut HUTA1787 Huta_1787 glutaredoxin
cHOG0608 hvo HVO_0337 HVO_0337 glutathione S-transferase N-terminal domain
cHOG0608 nph NP1250A glx_1 glutaredoxin
cHOG0608 hhi 2950 gst2 glutathione S-transferase domain-containing protein
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2115|hp|nrc1    ---MSLELYKLPGCPYCAKVETKLDELGLDYVEHEVPSSHSDRDAVESVSGQTGVPVLVD
1787|gene|hut    --MPNLELYELDGCPFCAKVTKKLDDLDLEYESHMVPSAKSARDEVEAVSGQRGVPVLVD
256|gene|hla    MVMTDLTLYELEGCPYCAKVKAKLADLDLEYESVMVPRSHGKRTEVEEISGQTGVPVLVD
3059|gene|hwa    -MMSNLTLYELSGCPYCAKVIDKLDELGLEYDSVSVPRAHSERTEVESISNQTGVPVLVD
12520|gene|hma   --MANLELYELEGCPYCAKVTKKLDELGLDYESHMVPRPHGERTEVKEVSGQTGVPVLID
2950|gene|hhi    --MANLELYELEGCPYCAKVIKKLDELGLDYESHMVPRSHGDRTEVKEVSGQTGVPVLVD
1250|gene|nph    --MANITLYELAGCPYCKKVIDKLDELGLDYDSIEVPRSHSDRTEVEDVSGQTGVPVIID
28340|gene|hbo   --MANLTLYELDGCPYCAKVTDKLAELGLEYDSIMVPRSHSERTEVKEVSGQTGVPVLVD
            .: **:* ***:* ** ** :*.*:* . ** .:. * *: :*.* ****::*

2115|hp|nrc1    PDHDIDGMPESDDIVAHLEQHYAE--
1787|gene|hut    NDNGVEGMPESDDIVDYLEETYGSGE
256|gene|hla    EEHGIDAMPESDDIVEYLEETYGDAS
3059|gene|hwa    EANDVSGMPESDDIVAYLEKTYAN--
12520|gene|hma   EDNGVDGMPESDDIVEYLEKTYGQ--
2950|gene|hhi    EDNGVDGMPESDDIVEYLEETYGQ--
1250|gene|nph    EEHGIEGMPESDDIVEYLEETYGS--
28340|gene|hbo   EEHDVEGMPESDDIVAYLEETYGN--
           :.:..******** :**: *..