HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0554COG0125KOG3327arCOG01891Thymidylate kinasethymidylate kinase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0554 nrc1 VNG1929 tmk thymidylate kinase
cHOG0554 hmu HMUK1411 Hmuk_1411 thymidylate kinase( EC:2.7.4.9 )
cHOG0554 hma RRNAC3286 tdk thymidylate kinase
cHOG0554 hwa HQ3145A tdk thymidylate kinase
cHOG0554 hla HLAC1888 Hlac_1888 thymidylate kinase
cHOG0554 hbo HBOR06440 Hbor_06440 thymidylate kinase( EC:2.7.4.9 )
cHOG0554 hut HUTA1298 Huta_1298 thymidylate kinase
cHOG0554 hvo HVO_2207 HVO_2207 tmk thymidylate kinase
cHOG0554 nph NP2478A tdk thymidylate kinase
cHOG0554 hhi 525 tdk thymidylate kinase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


3145|gene|hwa    MHASPSIYTRMSTLITLEGLDGSGKSTVCESLQ----SALPEVTFTREPTDSWYGDLVTE
1929|gene|nrc1   ------------MLVTLEGLDGSGKTTVWESLRA---SHDDGVTFTAEPTDSQYGQAVRR
2478|gene|nph    ------------MLITLEGIDGSGKSTAHAALRER--LTAEETTFTREPTDSWYGSAVER
13286|gene|hma   ------------MLVTLEGLDGSGKTTVWERLRSDD-AVPSETVFTREPTDTWYGDAVQR
525|gene|hhi    ------------MLVTLEGLDGSGKTTVWERLQSDD-AVPSEAVFTREPTDTWYGDAVQR
1298|gene|hut    ------------MLITLEGIDGSGKSSAWESLREHAADLDPDFTFTREPTESWYGEAVQR
1888|gene|hla    ------------MLITLEGLDGSGKTTVWEALH----DVYPDATFTREPTDSWYGEAVDR
6440|gene|hbo    ------------MLITLEGLDGSGKTTAWEALH----DVYPDAVFTREPTESWYGDAVYR
                 *:****:*****::.  *.     .** ***::.**. * 

3145|gene|hwa    SMHDDSADSLAELFLFTADHAAHLNRVIRPSLASGTAVISDRYADSRFAYQAAALA--DS
1929|gene|nrc1   SESAADADPIAELFLFTADHADHLSRVVSPALDRGDVVISDRYSDSRYAYQGATL---AD
2478|gene|nph    SIGDADADPLAELFLYTADHADHLSRVVRPALEAGEPVVSDRYSDSRYAYQGATL---EG
13286|gene|hma   SIDNDDADSLAELFLYTADHAAHLSETVRPALNEGRLVVSDRYSDSRYAYQGATLAG-SG
525|gene|hhi    SIDDDGADSLAELFLYTADHAAHLSNTVRPALDEDRLVVSDRYSDSRYAYQGATLEA-SE
1298|gene|hut    SIQEDDADSLAELFLYTADHAAHLANTVQPALDRGEVVVSDRYSDSRYAYQGATL---ED
1888|gene|hla    SIAADDADPLAELFLLTADHADHLSGTIEPALADGDLVISDRYSDSRFAYQAATLAASDV
6440|gene|hbo    SMSDEDADSLAELFLFTADHADHLSRVVRPALADDKLVISDRYSDSRFAYQAATLE--DA
          *  .**.:***** ***** ** .: *:* . *:****:***:***.*:*   

3145|gene|hwa    RIDAPLEYIQSIHEPFSRRPDATVYLDIDPETGVTRAGATNKFERVQYLERVATQYERVI
1929|gene|nrc1   TVPRAMEYVRGIHQPWTRPPDVTLYFDVDPDTGAARSGATNKFETAAFLADVRANYEQLI
2478|gene|nph    VIDEPMAYVKRVHEPFTRPPDATLYFDVPPTVGAERAGATNKFEAADYLESVRENYERLI
13286|gene|hma   TFDDPLSYVREVHAPWTRPPDRTVYLDLDPETAARRSGATNKFETAEYLTTVRDNYERLI
525|gene|hhi    TFDDPLSYVREVHAPWTRPPDRTVYLDLDPETAAQRSGATNKFETADYLSTVRDNYERLI
1298|gene|hut    RLDDPLAFVREIHEPWTRPPDATIYLDVDAETGAERSGGTNKFERVEHLRAVRANYERLI
1888|gene|hla    DIDRPLEYIKGIHAAFSRPPDATIYLDLDAREAAERAGRTNKFEQDGYLAAVRKNYERLI
6440|gene|hbo    DLRRPLDYIRGIHAAFSRPPDATIFLDVDPETAAARAGATNKFERASYLREVKANYERLI
           . .: ::. :* .::* ** *:::*: . .. *:* *****  .* * :**.:*

3145|gene|hwa    AAEPTRFYRVDASQSIADVKKRVKTIVGTMLGDEVSTES
1929|gene|nrc1   DYTPERFVRIDATQSPEAVIADAEAALADALPDDAWA--
2478|gene|nph    EAEPERFHRIDATQSESAVVEAAVETVETLLSR------
13286|gene|hma   EADPERFVRVDATADPDTVYERVRAAILD----------
525|gene|hhi    DADPARFVRVDATADPDTVYERVRAAIFD----------
1298|gene|hut    DDDPDRFVRIDATRAAEAVRADVFDAVERLLSEQ-----
1888|gene|hla    DAEPDRFVRIDASQSPEAVIARVEEVLSELLGE------
6440|gene|hbo    DAEPERFVRIDATQPPEDVVEMVERSVERLLSEHERR--
            * ** *:**:   *  .  :