HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0490COG0382KOG1381arCOG004784-hydroxybenzoate polyprenyltransferase and related prenyltransferasespossible lycopene elongase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0490 nrc1 VNG1682 lye possible lycopene elongase
cHOG0490 hmu HMUK1361 Hmuk_1361 UbiA prenyltransferase
cHOG0490 hma RRNAC0320 ubiA prenyltransferase
cHOG0490 hwa HQ2862A ubiA prenyltransferase
cHOG0490 hla HLAC1898 Hlac_1898 UbiA prenyltransferase
cHOG0490 hbo HBOR10660 Hbor_10660 4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase-like prenyltransferase
cHOG0490 hut HUTA2374 Huta_2374 UbiA prenyltransferase
cHOG0490 hvo HVO_2527 HVO_2527 prenyltransferase
cHOG0490 nph NP4766A ubiA prenyltransferase
cHOG0490 hhi 1057 ubiA1 prenyltransferase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2374|gene|hut    ---MMTAPSGRAGRSS-----LLDRLRYLLVLSRPRFWLYLAGPVIIGVVYAADSTADLI
4766|gene|nph    ------MSQPLFDRL---LPSDATAAGYLLRLSRPRFWLYLAGPVVVGVAYAAETPAELF
10320|gene|hma   ------MPELPTDRITAVIPPEETLVGYLLRLSRPRFWLYLGGPVIVGVSYAADGPGELF
1057|gene|hhi    ------MPELPTDRITAVIPPEETLVGYLLRLSRPRFWLYLGGPVIVGVSYAADGPGELF
1682|chp|nrc1    ------------------------MFRYLFVLSRPRFWLYLAGPVLVGVSYGATTVGELF
1898|gene|hla    MIGAVSDTVTGPDQRS-----IPDLLQYLLVLSRPRFWLYLAGPVAVGVTYGIADVSELF
10660|gene|hbo   -MSHQRPTDGRKDGRTDGVMNARGRLEYLLTLSRPRFWLYLAGPVAVGVAFAATAVSDLL
2862|gene|hwa    ---MQTDIDTDTPNRD-----VLGRVWYLLTLSRPRFWLYLAGPIVVAVAFGATSVSELF
                        **: **********.**: :.* :.  .:*:

2374|gene|hut    TPLSVALFAYFLVPANVFLYGVNDVFDADIDTENPKKDEGPEVRFSGERWVLAVVIGSGL
4766|gene|nph    SPLAVALFAYFLLPANVFLYGVNDIFDADIDIENPKKE-QREVRYRGDWTVPALVVATGA
10320|gene|hma   SPLAIALFLYFTIPGNVFLYGVNDIFDADIDEHNPKKDEGREVSYRGDSAITAIVVASGA
1057|gene|hhi    SPLAIALFLYFTIPGNVFLYGVNDIFDADIDEHNPKKDEGREVSYRGDSAVTAIVVASGA
1682|chp|nrc1    SAPAVVLFSYFLLPANIYLYGINDVFDRDVDETNPKKD-GRESRYRGGAAVAVIVAVCGV
1898|gene|hla    TPVTVGLAAYFLVPANVFLYGVNDAFDADIDELNPKKE-GREARWRGDRLVALAVVVSGA
10660|gene|hbo   SPAALVLFGYFLLPGNILLYGVNDAFDADVDEANPKKD-DREARWQGDTVVTAVIVASGV
2862|gene|hwa    LPENIVFFAYFLFPANVFLYGVNDVFDADVDVVNPKKE-GRETRWQGDPVVAASVVITTA
           . : : ** .*.*: ***:** ** *:* ****:  * : *  :  :   

2374|gene|hut    LAVPFALVVGPAGKVKLGAFLVLAVEYSAPPFRFKTTPALDSLSNGLYVLPGVLAFTAVA
4766|gene|nph    LGVAFLPALPLAGVAAMVGFLFLAVEYSAPPLRFKTTPWLDSLSNGLYILPGVVAYAGIA
10320|gene|hma   LALLFVLGLPTLGVVALLAWIGLSVEYSAPPLRFKTTPFLDSISNGLYILPGVIGYAAIE
1057|gene|hhi    LALVFVLGLPMLGVVALLAWVALSVEYSAPPLRFKTTPFLDSISNGLYILPGVIGYAAIE
1682|chp|nrc1    FLGFVAAPLPAEAWPYLAAWFVLATEYSAPPLRFKTTPVLDSLSNGLYVLPAAAAYAGVS
1898|gene|hla    LGVAVFAITPRVAWPYLAGFLLLGAGYSAPPVRFKTTPFLDSVSNGLYILPGAAAYAAVS
10660|gene|hbo   LGLGLFAVAPRLTWPYLAGFFLLGVEYSAPPFRFKTTPFLDSVSNGLYILPGAAAFAAVA
2862|gene|hwa    LGIVIFAISPQAAWPYLLGFFILGFQYSAPPLRFKTTPIFDSLSNGLYILPGAAAYATVT
          :  .      : .:. *. *****.****** :**:*****:**.. .:: : 

2374|gene|hut    GELPPTPAIVGGWLWTMAMHTFSAIPDIEPDRRAGIATTATVLGQRRTYAYCGIVWALAA
4766|gene|nph    GDGPPLAAIAAGWLWAMGMHTFSAIPDIDPDRAAGIETTATVLGARRTYAYCGGCWLAAA
10320|gene|hma   GVAPPATAVAGAWLWAMGMHTFSAIPDIEPDREAGIQTTATFLGESNTYYYCVMCWLTAA
1057|gene|hhi    GAAPPATAVAGAWLWAMGMHTFSAIPDIEPDREAGIQTTATFLGESNTYYYCVMCWLTAA
1682|chp|nrc1    GTHPPLLAVAGGWLWAMGMHTFSAIPDIEPDRAAGIQTTATALGADRALAYCAGIWLLSA
1898|gene|hla    GTHPPIAALAGAWLWAMGMHTFSAIPDIEPDRAAGIRTTATLLGEGRTYAYCVACWVAAA
10660|gene|hbo   GQHPPLSALVGAWAWTMGMHTFSAIPDIEPDRTAGIRTTATFLGERRTYAYCFACWLVAA
2862|gene|hwa    GNQPPLAAVAGGWFWTMGMHTFSAIPDIEPDRAAGIQTTATFLGEPRVYTYCLCCWLAAA
          * ** *:...* *:*.**********:*** *** **** ** .. **  * :*

2374|gene|hut    GAFALIYPLLGATLAVYPLLQVGIAVSGVAVDRAYWWFPAINTVVGMALTMGYLWRLMYG
4766|gene|nph    AVFGTVDVFFAAVLGIYPVFVAAIAGLGIDPERAYWWFPALNTAAGTALTLGALWVMLHA
10320|gene|hma   FVFTYTHWVFGLILLVYPGLVFGILGIGVDIDEAYWWYPAINTVVGMVFTLIALWVMLYG
1057|gene|hhi    FVFTYTHWVFGLLLLVYPGLVFGILGIGVDIDEAYWWYPAINTVVGMVFTLIALWVMLYG
1682|chp|nrc1    AVFALVDVRFGLLLLAYPVLVFGIRRLQVAVGRAYWWYPAVNTLVGMVFTLGGLWGVVHG
1898|gene|hla    VAFAAVDIRLGVLLGVYPVFAAWVARSSIAVDRAYWWFPALNTAVGTLLAMGGLWRVYPV
10660|gene|hbo   AAFALVDWRLGAVLSAYPLAVLAVARSEISVERAYWWYPVLNTVIGATLTMGALWRLFYG
2862|gene|hwa    VSFAFLDNRIALLLLAYPVIVFAIYWSDIAVDRAYWWYPAVNTIVGMLLTMGALWRLLYG
           *   :. * **   :  :  ****:*.:** * ::: ** :  

2374|gene|hut    G----
4766|gene|nph    -----
10320|gene|hma   -----
1057|gene|hhi    -----
1682|chp|nrc1    -----
1898|gene|hla    TEALA
10660|gene|hbo   -----
2862|gene|hwa    -----