HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0486COG0015KOG2700arCOG01747Adenylosuccinate lyaseadenylosuccinate lyase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0486 nrc1 VNG0415 purB adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hmu HMUK3158 Hmuk_3158 adenylosuccinate lyase( EC:4.3.2.2 )
cHOG0486 hma RRNAC0192 purB adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hwa HQ1662A purB adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hla HLAC0921 Hlac_921 transposase IS4 family protein
cHOG0486 hla HLAC0924 Hlac_924 adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hbo HBOR22730 Hbor_22730 Adenylosuccinate lyase( EC:4.3.2.2 )
cHOG0486 hut HUTA0652 Huta_0652 adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hvo HVO_1084 HVO_1084 purB adenylosuccinate lyase
cHOG0486 nph NP1658A purB adenylosuccinate lyase
cHOG0486 hhi 942 purB adenylosuccinate lyase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


921|gene|hla    ------------------------------------------------------------
415|gene|nrc1    MNSHTNGVFRASVAGKCTSSCVGGIGRLLRRAPPVGGMTDDHALYAVSPLDGRYSGRTDA
1662|gene|hwa    ------------------------MDNLSRDNP----------LAAVSPLDGRYSSRTAP
1658|gene|nph    ---------------------------MTERGP----------LYAVSPLDGRYARYTEP
652|gene|hut    ---------------------------MTDRDP----------LSAVSPLDGRYARYTDP
10192|gene|hma   ---------------------------MTERGP----------LAAVSPLDGRYARYTEP
942|gene|hhi    ---------------------------MTERGP----------LAAVSPLDGRYARYTEP
924|gene|hla    ------------MTDDSEPAGDDDIAGLSRSDP----------LAAVSPLDGRYAARTAP
22730|gene|hbo   ------------------------MDDLSRSDS----------LAAVSPLDGRYAGRTAP
                                        

921|gene|hla    ---MSTSASILQEETSID-EF-------------------------FNVMATETLALFEH
415|gene|nrc1    LAPYVSEAALMRARVEVEAEYVLALADLDAVPLELVGDERTALRDAYKTFDAADADLVKR
1662|gene|hwa    LVSHTSEAALMRTRLRVEIEYLYALDALEPISFSLDPSDRDTLKTTVNSFDGDDAAMIKQ
1658|gene|nph    LTDYASEAALMCARVEVEVEYLIALADLDATPLSLTETTRENLRDCYREFDAEDADVIKQ
652|gene|hut    LVPYASESGLIRARVRVEVEYLLALADLDATPLEIDDDQRATLRAVYEDFDDEDAALVKQ
10192|gene|hma   LVPYASERALMRARVEVEVEYLIALADLDATPLSIDDGQRATLRALYEEFDDEDASVVKQ
942|gene|hhi    LVPYASERALMRARVEVEVEYLIALADLDATPLSIDDGQRATLRALYEEFDDEDASVVKQ
924|gene|hla    LSPYASEAALMRARTRVEVEYLIELAALDATPIALDEEAEAAFRAVYEEFSAEDARLIKA
22730|gene|hbo   LVPYASEAALMRARVRVEAEYLLALADLDATPLSLSDEERETVRGLYDSFDGDDARLVKR
             :. .::   :: *:              :   :.: 

921|gene|hla    LEFDFLEEFDV-------------------------FAPARR------GRTRDHHPPALF
415|gene|nrc1    IETEGALGHAATNHDVKAVEYFLRE-----------HAPARAHSWIHFGLTSEDVNNLAY
1662|gene|hwa    IEVEGAAGYSATNHDVKAIEYFLRI-----------QTPSYIHPWIHFGLTSEDINNLSH
1658|gene|nph    LETSGYGDYEATNHDVKAIEYFIRMYL---------PDEDEQGPWVHFGLTSEDVNNLAH
652|gene|hut    IETEGTETYDATNHDVKAVEYFLRERL---------PADLDAEQWLHFGLTSEDVNNLAQ
10192|gene|hma   LETEGYGEYSATNHDVKAIEYFIRLGM---------PDDLDAANWIHFGLTSEDVNNLAQ
942|gene|hhi    LETEGYGEYAATNHDVKAIEYFIRLGM---------PDDLDAANWIHFGLTSEDVNNLAQ
924|gene|hla    LEVEGAEGYAATNHDVKAVEYFLRVRLDGLDDSGTIADSEALYPWIHFGLTSEDVNNLAQ
22730|gene|hbo   LETEGAEGYSATNHDVKAVEYFVRT-----------ETPERVHPWIHFGLTSEDVNNLAH
          :* .  . .                   * * :    

921|gene|hla    RAFLHCYYKNVYGIRPVTRELQNTVVWLSCGFDRPP---------------------SRD
415|gene|nrc1    RLLVDGAITAVLT--PELRGLRDDLVSFAHDYADLPMLARTHGQPATPTTFGKEMAVYAA
1662|gene|hwa    RLLIRSGVKNVLV--PALRSLRDELVSLAQEYRKTPMLAQTHGQPATPTTFGKEMAVYAT
1658|gene|nph    RLLVKPAVEDVLV--PEIRSIRDALADSAREHRDVPMLARTHGQPATPTTYGKELAVYAA
652|gene|hut    RILVKPAVEDVLL--PALRDVRDALVELAQTYRDTPMLARTHGQPATPTTFGKEMAVYAS
10192|gene|hma   RLLVKPAAQEVLI--PELREIRDTLVEMAHTYADVPMLARTHGQPATPTTFGKEMAVYAS
942|gene|hhi    RLLVKPAAEEVLV--PELREIRDTLVEMAHTYADVPMLARTHGQPATPTTFGKEMAVYAS
924|gene|hla    RLLVKQAVSEAIV--PAIREVRDALVDLAQEHRGTPMLAHTHGQPATPTTFGKEMAVYAS
22730|gene|hbo   RLLAKPAVEEVLV--PAIEDVRDELTALAREHRATPMLARTHGQPATPTTFGKEMAVYAA
          * :    .  *  :.: :. : .  *            

921|gene|hla    AVDRFLTDLEHVVDEVFDRLVEQAACRGLLDLTYS-----------IDSTDV-------R
415|gene|nrc1    RLGRALARITDAVDGLTGKLAGASGTWAAHTAAFPDVDWRSFAARFVDSLGLAYAEPTTQ
1662|gene|hwa    RIGTAIGRITDANDTLTGKLAGASGTYAAHAAAYPDVDWRAFAQSFVTDLGLNHVKLSTQ
1658|gene|nph    RLGQALGRLEAAADGITGKLAGASGTYAAHEAAYPDVDWQAVSRSFVESLGLEWRALSTQ
652|gene|hut    RLGRALGRIQWATDGLSGKLAGASGTYAAHHAAYPDVDWPAFALGFVDSLGLDHEPLTTQ
10192|gene|hma   RLGQAIGRVERAAEGLSGKLAGASGTYAAHVAAYPDVDWPTFAESFVGGLGLEHEPLTTQ
942|gene|hhi    RLGQAIGRVERAAEGLSGKLAGASGTYAAHVAAYPDVDWPTFADSFVGDLGLEHEPLTTQ
924|gene|hla    RLGRALGRVVVANGDLSGKLAGASGTYAAHDAAYPDVDWRAFAESFVRGLDLEHTPLATQ
22730|gene|hbo   RIGQQLGRVKEAAATLSGKLAGASGTYAAHVAAYPDVDWRSFSRTFVTDLGLEHTALTTQ
           :. : : .  : ..*. :. .  ::.      : . .:    .

921|gene|hla    TMPADQ-----DASKGYDPTAEEY-----------YHGYGCTIVSTGQKI------PIAA
415|gene|nrc1    VNPCDDLTAVFDAVAGANGVLEDLAVDAWLYVSQRYLGQDAADGETGSSTMPHKVNPIDF
1662|gene|hwa    INPCDDLAALFDALCGVNNMIIDLDRDAWLYISNRYLGQQTTAGETGSSTMPHKVNPIDF
1658|gene|nph    VNPCDDLAAVFDALRGVNNVLRDLDLDMWLYVSDRYLGQKSVAGETGSSTMPHKVNPIDF
652|gene|hut    VNPCDDLATLFGALQGANRILLDLDLDAWLYVSDRYLGQRSVDGETGSSTMPHKVNPIDF
10192|gene|hma   VNPCDDLAVLFDALRGANNILLDLDLDVWLYVSDRYLGQEAVEGETGSSTMPHKVNPIDF
942|gene|hhi    VNPCDDLAVLFDALRGANNILLDLDLDVWLYVSDRYLGQEAVEGETGSSTMPHKVNPIDF
924|gene|hla    VNPCDDLAALFDALRGVNNILLDLDLDAWLYVSDRYLGQRTVEGETGSSTMPHKVNPIDF
22730|gene|hbo   VNPCDDLAALFDALRGVNNVLLDLDRDVWMYVSQRYLGQEATAGETGSSTMPHKVNPIDF
           *.*:   .* * :  :      * *  . .**..    ** 

921|gene|hla    EFTESKQAPEETAMRVTCDALAVEKPIWMLGDS----------AYDTLGWHDHLLAAGVV
415|gene|nrc1    ENAEGNLAKANSDLGFLGDSLTTSRLQRDLSDSTVKRNIGAAFAHCLLAYRK--LGDGLD
1662|gene|hwa    ENAEGNLSKATSDLRFLADYITNSRLQRDLSDSTVKRNIGAGFAHALIGYKK--TTDGLQ
1658|gene|nph    ENSEGNLTKANSDLTFLADYVTTSRLQRDLSDSTVKRNIGSAFAYCLIAYEK--TQRGLS
652|gene|hut    ENSEGNLSKANSDLDFLAGYVTNSRLQRDLSDSTVKRNIGGALAHCLIGYEK--LQRGLG
10192|gene|hma   ENSEGNLSKANSDLRFLGDYVTNSRLQRDLSDSTVKRNIGAAFAHCLIGYSK--CQNGLA
942|gene|hhi    ENSEGNLSKANSDLHFLGDYVTNSRLQRDLSDSTVKRNIGAAFAHCLIGYSK--CQNGLA
924|gene|hla    ENSEGNLSKANSDLTFLADYVTTSRLQRDLSDSTVKRNMGAALAHCLIGYSK--AGDGLA
22730|gene|hbo   ENSEGNLSKANADLTFLADYVTNSRLQRDLSDSTVKRNIGSSFAHCLIGYGK--TAAGLD
          * :*.: :  : : . . :: .. . *.**     *: :.: .   *: 

921|gene|hla    PVAPYNARNTDDPKDIEYRVEARIDEHSEDVQ--LKQSTLDETYNRRSGVERTNDAVKDC
415|gene|nrc1    AVTPNEAVLRED-------LRANPEVIGEAVQTILRREGHDDAYERVKALTRGERVSLDD
1662|gene|hwa    KVVPNQTVMQSE-------LESHPELIGEAVQTILRREGDVDAYERVKELTRGEDVALTD
1658|gene|nph    KVTPNEAVMQES-------LDDNPEVIGEAVQTILRREGDTEAYERIKALTRGQRATLAD
652|gene|hut    KVVPNETVMRED-------LEATPAVIGEAVQTILRREGYTDAYERVKEHTRGESITMAD
10192|gene|hma   KVVPNEQVMADD-------LAGTPEIIGEAVQTILRREGYADAYEQVKKATRGREVTIED
942|gene|hhi    KVVPNEQVMRDD-------LAATPEIIGEAVQTILRREGYADAYEQVKKATRGREVTIED
924|gene|hla    TVVPNETVMREE-------LAATPEVIGEAVQTILRREGDTDAYERVKDLTRGKRVTLDD
22730|gene|hbo   KVVPNEQVMREE-------LEAHPELIGEAVQTILRREGDAEAYERVKELTRGRDVTIED
           *.* :  ..    :    .* ** *...  ::*:. .  *    

921|gene|hla    GLGHVRARGRVHARAQVFLALCLRLVIAITNDERGDNPGSTVITL-----
415|gene|nrc1    FKELFASLDIDADTRDELLALTPERYVGVAADIARDA-------------
1662|gene|hwa    FHDLFASLSVSESVRDELQALSPLTYTGYASELVDEVDETTDADAQDSYS
1658|gene|nph    FRELFDDLDVDESVKAELRALSPAGYTGIGAELVDELDN-----------
652|gene|hut    FEALFADLDVDPAVRDELEALTPASYTGIADELADVQ-------------
10192|gene|hma   FHDMFADLDVSDEVRAELEALTPTDYTGIAEQQADDS-------------
942|gene|hhi    FHDMFADLDVSDEVRAELEALTPTDYTGIAAQQADDI-------------
924|gene|hla    FRDLFDDLDVDEGVREELKALTPAGYVGVADELVDEIDE-----------
22730|gene|hbo   FRDLFDELDVDESVRAELRALSPATYVGLGDELVGDL-------------
            .  .    : **   .  :