HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0425COG1522arCOG01580transcription regulator

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0425 nrc1 VNG1816 trh3 transcription regulator
cHOG0425 hmu HMUK1554 Hmuk_1554 transcriptional regulator, AsnC family
cHOG0425 hma RRNAC3365 trh3 transcription regulator
cHOG0425 hwa HQ2773A lrp transcription regulator
cHOG0425 hla HLAC2326 Hlac_2326 transcriptional regulator, AsnC family
cHOG0425 hbo HBOR09070 Hbor_09070 transcriptional regulator, AsnC family
cHOG0425 hut HUTA0418 Huta_0418 transcriptional regulator, AsnC family
cHOG0425 hvo HVO_2507 HVO_2507 trh transcription regulator
cHOG0425 nph NP4828A transcription regulator
cHOG0425 hhi 603 trh2 transcription regulator
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


1816|gene|nrc1   MDDIDQQILDTLRRDARTPYTEIADDIGVSEGTIRNRVDQLVDDGVIERFTVSTSTGNVK
418|gene|hut    MDDLDREILSILRRDARTPYTEIADDVGTSEGTVRNRVEQLVEDGTIERFTVATQTGNVK
2326|gene|hla    MDDLDRRILSILRRDARTPYTEIADQVGTSEGTVRNRVDRMTEEGIIERFTVTTRTGNVK
4828|gene|nph    MDDLDREILAILRRDSRTPYTEIAEQVGTSEGTVRNRVERLLEEGIIERFTIATRTGNVK
13365|gene|hma   MDDLDREILSILRRDARTPYTEIADRVGTSEGTVRNRVERLVDDGVIERFTVATRTGNVK
603|gene|hhi    MDDLDREILSILRRDARTPYTEIADRVGTSEGTVRNRVERLVEDGVIERFTVATRTGNVK
2773|gene|hwa    MDNLDRRILDILRRDARTPYTEIAAQVGTSEGTVRNRVDRLTEEGIIERFTISTRTGNIK
9070|gene|hbo    MDDLDREILDILRRDARTPYTEIAEQVGTSEGTVRNRVERLTNDNVIERFTVATSTGNIK
          **::*. ** ****:******** :*.****:****:.: ::. *****::* ***:*

1816|gene|nrc1   AMIEIGVAMDADTHVVGDRMVEWDAVDFVWQVSGEDDIVLIVDAADTSGVNDLMRRAREQ
418|gene|hut    AMIEIAVDVNVDHNALADTFVEWAEVDFVWEVSGEEDVVLIVDCTDTSEVNELITRARER
2326|gene|hla    AMIEISVEMNVDTAAVGERMVDWEEVDFVWQVSGEDDIVLVVDAVDTRAVNELISQAREM
4828|gene|nph    AMIEISVAVDVDTGDIADRMTEWREVDFVWQVSGEEDVVVVVDTTDTGTLNDLITRAREL
13365|gene|hma   AMIEVSVDVNVDTAEVSDRIADWQEVDFVWQVSGEEDIVVVVDAADTDAVNGLITQAREL
603|gene|hhi    AMIEVSVDVNVDTAEVSDRIADWQQVDFVWQVSGEEDIVVVVDAADTDAVNGLITQAREL
2773|gene|hwa    AMIEVSVKVNVNTTSISETMATWEQVDFVWQVSGEEDVVLIVDAADTRAVNQLITRAREL
9070|gene|hbo    AMIEVSVKVDVDTTEISDQMAEWNQVDFVWQVSGEEDVVLVVDAADTRAVNELITRAREL
          ****:.* ::.:  :.: :. * *****:****:*:*::** .** :* *: .*** 

1816|gene|nrc1   DVVVSTRTRLILDEKLG----
418|gene|hut    DEVMGTKTRLILEERVG----
2326|gene|hla    DEVKSTKTRLILDERLG----
4828|gene|nph    DEVVSTKTRLILAERRG----
13365|gene|hma   EEVVGTKTRLILNERVG----
603|gene|hhi    EEVVGTKTRLILNERVG----
2773|gene|hwa    DEIKNTKTRLILDERLGGVSS
9070|gene|hbo    DEVKSTKTRLILDERLGRSP-
          : : .*.***** *. *