HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0133COG1013arCOG01599Pyruvate:ferredoxin oxidoreductase and related 2-oxoacid:ferredoxin oxidoreductases beta subunitpyruvate ferredoxin oxidoreductase.subunit beta

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0133 nrc1 VNG0473 porB pyruvate ferredoxin oxidoreductase.subunit beta
cHOG0133 hmu HMUK3088 Hmuk_3088 pyruvate ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase, beta subunit( EC:1.2.7.3 )
cHOG0133 hma RRNAC0719 porB 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase subunit beta
cHOG0133 hwa HQ1535A korB 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase subunit beta
cHOG0133 hla HLAC0927 Hlac_927 pyruvate ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase, beta subunit
cHOG0133 hbo HBOR23340 Hbor_23340 2-oxoacid:acceptor oxidoreductase, beta subunit, pyruvate/2-ketoisovalerate family( EC:1.2.7.3 )
cHOG0133 hut HUTA0898 Huta_0898 pyruvate ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase, beta subunit
cHOG0133 hvo HVO_0887 HVO_0887 porB 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase beta subunit
cHOG0133 nph NP1234A korB 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase subunit beta
cHOG0133 nph NP3012A 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase subunit beta
cHOG0133 hhi 1367 porB pyruvate ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase subunit beta
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


473|gene|nrc1    MSSENVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNSPDDTFVVAGIGCSGKIGT
898|gene|hut    -MSSDTHFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFVVAGIGCSGKIGT
10719|gene|hma   -MSSDVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFIVAGIGCSGKIGT
1367|gene|hhi    -MSSDVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFIVAGIGCSGKIGT
1234|gene|nph    -MSSNVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFVVAGIGCSGKIGT
3012|gene|nph    -MSSNVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFVVAGIGCSGKIGT
927|gene|hla    -MSSDIRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALAETGNDPDNTFVVAGIGCSGKIGT
1535|gene|hwa    -MSSDVRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALANTGNNPDNTFIVAGIGCSGKIGT
23340|gene|hbo   -MSSEIRFTDFKSDKQPTWCPGCGDFGTMNGMMKALANTGNDPDNTFVVAGIGCSGKIGT
           *.: .******************************:***.**:**:************

473|gene|nrc1    YMRSYALHGVHGRALPVGTGVKLANPDLEVMVAGGDGDGYSIGAGHFIHAVRRNVDITYV
898|gene|hut    YMHSYALHGVHGRALPVGTGVKLANPDLEVMVAGGDGDGYSIGVGHFIHAVRRNIDITYV
10719|gene|hma   YMHSYALHGVHGRALPVGIGVKMANPDLEVMVSGGDGDGYSIGAGHFIHAVRRNVDMSYV
1367|gene|hhi    YMHSYALHGVHGRALPVGIGVKMANPDLEVMVSGGDGDGYSIGAGHFIHAVRRNVDMSYV
1234|gene|nph    YMHSYALHGVHGRALPVGTGVKMANPELEVMVAGGDGDGYSIGAGHFIHAVRRNVDMTYV
3012|gene|nph    YMHSYALHGVHGRALPVGTGVKMANPELEVMVAGGDGDGYSIGAGHFIHAVRRNVDMTYV
927|gene|hla    YMHSYALHGVHGRALPVGTGVKMARPDIEVMVAGGDGDGYSIGAGHFVHAVRRNVDMTYV
1535|gene|hwa    YMHSYALHGVHGRALPVGTGVKLANPELEVMVAGGDGDGYSIGAGHFVHAVRRNVDMSYI
23340|gene|hbo   YMHSYALHGVHGRALPVGAGVKLANPDLEVMVAGGDGDGYSIGAGHFVHAVRRNVDMTYV
          **.*************** ***:*.*::****:**********.***:******:*::*:

473|gene|nrc1    VMDNRIYGLTKGQASPTSRSDFETSTSPDGPKQPPVNPLALAMAAGGSFIAQSFSSDALR
898|gene|hut    VMDNRIYGLTKGQASPTSRQGFETSTSPDGTVEPPVNPQALALAAGGTFIAQSFSSDSQR
10719|gene|hma   VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTSPDGPNQPPVNPKALALASGATFIAQSFSSNAQR
1367|gene|hhi    VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTSPDGPNQPPVNPKALALASGATFIAQSFSSNAQR
1234|gene|nph    VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTSPDGTNQQPVNPLALALAAGGTFIAQSFSSDSQR
3012|gene|nph    VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTSPDGTNQQPVNPLALALAAGGTFIAQSFSSDSQR
927|gene|hla    VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTSPEGPKQPPVNPHALALASGATFIAQSFSSDALR
1535|gene|hwa    VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTTPEGPQQPPVNPLALALASGGTFIAQSFSTDAQR
23340|gene|hbo   VMDNRIYGLTKGQASPTSREDFETSTTPEGPQQPPVNPMALALAAGATFIAQSFSTDARR
          *******************..*****:*:*. : **** ***:*:*.:*******::: *

473|gene|nrc1    HQEIVQEAIEHDGFSLVNTFSPCVTFNDVDTYDYFRDSLVDLS-EDDDYDRHDYDQAKDA
898|gene|hut    HTELVKQAIEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDAIVNL--DETDHDPTNYQSARDK
10719|gene|hma   HAEIVQKAVEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDAIVDL--DETDHDPADRDQAKDK
1367|gene|hhi    HAEIVKQAVEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDAIVDL--DETDHDPSDRDQAKDK
1234|gene|nph    HAELVQEAIEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDAIVDVGDEDVDHDPSDYDEAKEL
3012|gene|nph    HAELVQEAIEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDAIVDVGDEDVDHDPSDYDEAKEL
927|gene|hla    HQEIIQKAVEHDGFGFVNVYSPCVTFNDVDTYDYFRDSLVDL--KESDHDPSDKEAAKDV
1535|gene|hwa    HAEIVQKAIEHDGFGFVNVFSPCVTFNDVDTYDYFRDSLVDV--AESGHDPTDYDAAKGK
23340|gene|hbo   HAEIVQKAIEHDGFGFVNVFSPCVTFNDVDTYDYFRDSLVDL--AEEDHDPTDYDAAKEV
          * *::::*:*****.:**.:*****************::*::  : .:* : : *. 

473|gene|nrc1    ILDAGKEYLGVLYQDEDSTPYSEAHGVTENMAELPDGAPDGATDLVREFY
898|gene|hut    IMDPSTEHIGILYQNEESVPFSDREGIDANMADIPDGAPERADRLVREFY
10719|gene|hma   ILESEKEYMGVLYQDEDSVPFEEREGVEGSMAEIPDGAPEGAMDLVREFY
1367|gene|hhi    ILESEKEYMGVLYQDEDSVPFEEREGVEGSMAEIPDGAPEGAMDLVREFY
1234|gene|nph    ILDREKEYQGVLYQDESSVPFEVREGVDEPMVDIPDGAPEDATDLVREFY
3012|gene|nph    ILDREKEYQGVLYQDESSVPFEVREGVDEPMVDIPDGAPEDATDLVREFY
927|gene|hla    IFDDDTEHQGIIYQDEESVPYHERHGVDEDMSVIPDGAPEGATDLVREFY
1535|gene|hwa    ILDAEKEYQGVLWQNESAVAYDQKHSITQDMSAVDSGAPDGAMDLVREFY
23340|gene|hbo   ILDADKEFQGVVWQDEASVPYDEKHGVTENMSEIGEGAPEGAMDLVREFY
          *:: .*. *:::*:* :..:  .:  * : .***: * ******